Historie


 

 

 

Hlavní historické mezníky

 


 

 • 1881 založení společnosti na výrobu šicích strojů ve Vídni - začátek výroby šicích strojů pod názvem MINERVA
 • 1913 přestěhování z Vídně do Opavy a sloučení s firmou Silesia
 • 1936 zahájení budování závodu v Boskovicích
 • 1938 zahájení výroby dílů na šicí stroje
 • 1950 zřízení samostatného národního podniku MINERVA
 • 1953 zahájení výroby průmyslových šicích strojů
 • 1968 ukončení výroby rodinných šicích strojů
 • 1970 výroba prvních strojů unifikované řady Typos I
 • 1976 zřízení koncernového podniku ELITEX BOSKOVICE a začlenění do koncernu textilního strojírenství ELITEX LIBEREC
 • 1990 privatizace
 • 1991 založení akciové společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.
 • 1993 podepsání smlouvy o spolupráci mezi MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a Dürkopp Adler AG. MINERVA zahajuje výrobu dílců Dürkopp Adler
 • 1996 zahájení vývoje prvních strojů z řady Typos II
 • 1997 MINERVA se stává členem skupiny firem DÜRKOPP ADLER
 • 1999 obchodní značka „MINERVA” se mění na „DÜRKOPP ADLER“
 • 2004 zahájení vývoje strojů středně těžké řady M–Type
 • 2005 MINERVA jako člen DÜRKOPP ADLER Group se stává členem SGSB Group Co., Ltd., zahájení sériové výroby řady M–Type
 • 2010 navýšení  základního    kapitálu o 100 mil. Kč  ze strany DA, kapitálový podíl DA v Minervě přesáhl 90% 
 • 2013 rozšíření skupiny SGSB o další firmy PFAFF, KSL
 • 2015 obrat Minervy přesáhl 1 mld Kč

 

 

 


 

 

 

Historie Minervy

 


zakladatelé firmy MINERVA
Emil Rezler a Josef Komárek

 

Vznik firmy MINERVA se odvíjí od jejich zakladatelů pana Emila Rezlera a Josefa Komárka Josef Komárek se narodil ve Vrbně u Kopidlna v Čechách 20. 11. 1848. Jako čtrnáctiletý šel do učení k zámečnickému mistrovi v Kopidlně, kde se vyučil zámečnickému řemeslu. Aby rozšířil svoje znalosti, odešel v roce 1867 do Vídně, která byla v té době centrem výroby šicích strojů. Zde se seznámil s Emilem Rezlerem a v roce 1881* založili firmu K. k. priv. Nähmaschinen – fabrik Rezler & Komarek in Wien jako veřejnou společnost na výrobu šicích strojů. Byla to první česká společnost pro výrobu šicích strojů nejen ve Vídni, ale i v celém mocnářství Rakousko – Uherském. Značku MINERVA si nechali zaregistrovat v roce 1883 včetně názvu „Meliora sunt bono inimica“ („Lepší je dobrému nepřítelem“), a to pod registračním číslem 3297. Známější podoba této ochranné značky je známka registrovaná v roce 1891 v oválném štítku pod registračním číslem 1284. Tato podoba bohyně Minervy byla odlévána na bočnici stojanů šicích strojů.  

Původním výrobním programem firmy byly řemeslné šicí stroje s dlouhým člunkem, vyráběné podle systému Howe ve třech velikostech A, B a C a stroje obuvnické ramenové Cylinder Elastic. V letech 1912-13 byla firma Rezler & Komárek Vídeň přestěhována do Opavy, kde se z iniciativy Moravské agrární a průmyslové banky Brno sloučila s místní firmou "Silesia" Erste österr.-ungarische Nähmaschinen-Fabriks Geselschaft E. Kohn & Mittler Opava. Po sloučení obou firem byla založena akciová společnost s názvem MINERVA, první rakouskouherská továrna na šicí stroje, akc. spol., Rezler & Komárek. Výroba probíhala výlučně v Opavě, a to jak strojů A, B, C, tak i dalších typů D, E, F, od roku 1924 i strojů s kývavým chapačem tzv. „Central Bobbin“ a do roku 1930 stroje označené M 16. V roce 1936 se začal budovat druhý pobočný závod v Boskovicích v prostorách firmy Železářský průmysl a.s. (dříve A. Eisler). Nebyla to však výroba dílů na šicí stroje, ale zbrojní výroba. Od téhož roku existovala snaha sloučit Minervu Opava a Železářský průmysl v Boskovicích a přenést hlavní sídlo z Opavy do Boskovic, která se přes všechny snahy v tomto roce neuskutečnila.
 

Ochranné známky značky Minerva

 

 

Ochranná známka

z roku 1983

 

Ochranná známka

z roku 1891

 

 

 


 

V říjnu 1938 po zabrání Sudet dochází k přemístění části zaměstnanců z Opavy do Boskovic a přestěhování části strojního zařízení. Začínají se stavět nové výrobní haly a byty pro zaměstnance. V roce 1939 jsou v Boskovicích již smontovány první šicí stroje pro domácnost M 16.

 

V letech 1940-41 byl v Boskovicích vyroben první šicí stroj s označením MINERVA M 21. V polovině roku 1941 byla výroba rodinných šicích strojů v Boskovicích zastavena a veškerá kapacita převedena na zbrojní výrobu pro německý wehrmacht. 

 

Po osvobození v roce 1945 byla obnovena výroba šicích strojů pro domácnost v Opavě i v Boskovicích. Oba závody byly znárodněny a zavedeny do nich národní správy. V Boskovicích je smontováno 490 strojů M 21.

 

 

 
Pérová člunková dráha systému Sedláček

 

Stroj pro šití prádla

a dámské konfekce MINERVA M 16
 

 

 


 

V roce 1946 byl zřízen podnik MILA, závody na šicí stroje, národní podnik Opava, který sdružoval všechny výrobce šicích strojů v Československu. Jeho součástí se staly nejdříve MINERVA Opava a Lada Soběslav a o rok později i závod MINERVA BOSKOVICE, který byl tehdy součástí podniku Železářský a strojní průmysl Boskovice.

 

 

Ukázky reklamních tisků firmy MINERVA, Opava, asi kolem roku 1930

 

 

 


 

K 1. 1. 1950 byly zřízeny samostatné národní podniky MINERVA Opava, Lada Soběslav a MINERVA BOSKOVICE. Výroba šicích strojů probíhá paralelně jak v Opavě, tak v Boskovicích, a to až do roku 1953, kdy byla dle opatření ministerstva těžkého strojírenství převedena výroba šicích strojů z podniku Minerva Opava do národního podniku MINERVA BOSKOVICE. Rok 1953 je pro společnost významný i tím, že byla v Boskovicích zahájena výroba průmyslových šicích strojů převedených z podniku ZPS Gottwaldov (nyní Zlín). Rodinné šicí stroje a průmyslové šicí stroje byly vyráběny souběžně až do roku 1968, kdy byla výroba šicích strojů pro domácnost v Boskovicích ukončena. V roce 1976 byl nově zřízen koncernový podnik ELITEX BOSKOVICE a byl začleněn do koncernu textilního strojírenství ELITEX LIBEREC. V roce 1988 byla společnost vyčleněna z tohoto koncernu a přejmenována na státní podnik MINERVA BOSKOVICE. V roce 1989 byla postupně budována nová výrobní hala pro obrábění litiny a lakování, centrální kotelna na pevné palivo a závodní jídelna. V závěru roku 1990 je rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky založena akciová společnost a dne 1. 1. 1991 byla zapsaná do obchodního rejstříku jako obchodní firma MINERVA BOSKOVICE, a.s. Od tohoto dne se začíná odvíjet novodobá historie firmy.

 

 
 
Akcie Minerva Nähmaschinenfabrik A.G. Opava na 1.000 RM vydaná v lednu 1943, tisk Giesecke & Devrient
 
 

 

Patentový spis na zařízení k nadzvednutí háku napínače nitě šicích strojů pomocí přítlačné páky materiálu

 

 

 


 

 

 

Moderní historie Minervy

 


 

Novodobá historie počíná datem 1. 1. 1991, kdy byla MINERVA zapsána do obchodního rejstříku jako právní nástupce státního podniku. Prvním předsedou představenstva se stal Ing. Dušan Zábrodský, místopředsedou představenstva Ing. Lubomír Pukl, generálním ředitelem Ing. Antonín Oujezdský. Podnik byl tvořen základním závodem se třemi odloučenými provozovnami v Boskovicích (automatárna Bosko, lisovna a montáž podskupin pro koncern Elitex na ulici Hybešova, výrobna rozpínek ve Lhotě Rapotině), které zaměstnávaly 1 500 pracovníků a závodem Prostějov (zaměstnáno 350 pracovníků). MINERVA byla následně zprivatizována v první vlně kuponové privatizace, kdy 283 363 akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč bylo prodáno celkem 7 006 držitelům investičních kupónů (DIK) a 11 investičních privatizačních fondů (IPF). Společnost se nacházela v tíživé situaci, trh RVHP se rozpadl, MINERVA hledala nové zákazníky, nové výrobní programy, nové investiční partnery a zefektivňovala
činnosti. Byly zrušeny útvary dopravy, strojních a stavebních investic, zrušena byla stolárna, strážní služba a tyto obslužné činnosti se začaly zabezpečovat dodavatelským způsobem. 

 

Na podporu prodeje šicích strojů byly založeny společné podniky v zemích bývalého Sovětského svazu Rovně, Saratově a Leningradu (nyní Sankt Peterburgu). Byly vyvinuty řemeslné stroje M113, M106, M524, odbytovou situaci však nezlepšily. Ke konci roku 1991 odešel z funkce generálního ředitele na vlastní žádost Ing. Antonín Oujezdský a ke dni 1. 1. 1992 byl jmenován představenstvem do funkce generálního ředitele Ing. Lubomír Pukl. Tíživá ekonomická situace přetrvávala a pokračovalo odprodávání nepotřebného majetku, jako byl rozestavěný objekt hotelu na náměstí Dr. Snětiny, prodej nové haly firmě Dusab s.r.o. Boskovice. V restituci byla vydána původním majitelům provozovna na Hybešově ulici v Boskovicích. Výroba v této provozovně byla částečně zrušena a částečně přestěhována do základního závodu, stejně jako výroba z provozovny ve Lhotě Rapotině, která byla prodána. Byly prodány i rekreační objekty v obci Suchý a Malá Morávka. I v této tíživé době se podařilo otevřít zdravotní středisko nad závodní jídelnou.

 

 Do hry vstoupila holandská firma IMCA (Internationale Maschinenhandelvoor de Confectioeindustrie) b.v. Haarlem, která dostala výhradní právo prodávat šicí stroje vyrobené Minervou Boskovice na západní trhy.

 

 

CNC bruska HAUSER S35

 

 

 


 

Pro realizaci tohoto záměru vznikl společný podnik Global Trading, s.r.o. Pokračovala  spolupráce s německou firmou Quick Rotan, která převedla do Boskovic kompletní výrobu spojkového pohonu pro šicí stroje. Byla pronajata hala bývalé stolárny německé firmě Novibra Süssen na výrobu a montáž vřeten do tkacích stavů, byla zahájena výroba navazovacích strojů pro firmu Oskar Fischer.

 

Snaha o získání solidních zahraničních partnerů pro výrobní spolupráci byla úspěšně završena, když 7. 5. 1993 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi MINERVOU BOSKOVICE, a.s., s německým výrobcem průmyslových šicích strojů Dürkopp Adler AG Bielefeld. Tíživá ekonomická situace však trvá. V říjnu 1993 představenstvo rozhodlo, že jediná možnost, jak snížit vysoké úvěrové, a tím i úrokové zatížení, je prodej dceřiné a. s. Prostějov. MINERVA Prostějov byla 28. 2. 1994 prodána holandské firmě IMCA b. v. Haarlem, ta ji v roce 1995 prodává americké firmě AMF REECE.

 

 

Manipulace s ramenem stroje na pracovišti lepení pouzder

 

 


 

Byly hledány cesty jak zvýšit prodej šicích strojů. Byla založena firma Minerva Trading, spol. s r.o., v jejíž hlavním úkolem je prodej šicích strojů včetně servisu do tuzemska, Slovenska a zemí bývalé RVHP. Stroje řady Typos I již značně zaostávaly za světovým standardem, a proto byl v roce 1995 představenstvem schválen vývoj nové řady průmyslových šicích strojů pro šití obuvi a kůže Typos II. Řada Typos II, kterou měly tvořit ploché a sloupové stroje, byla koncipována jako stavebnicový systém s vysokou zaměnitelností dílců mezi jednotlivými typy a stala se základem pro oživení prodejů do obuvnického segmentu. Společnosti IMCA a Dürkopp Adler AG pokračovaly v nákupu akcií a do rukou těchto dvou subjektů přešla vlastnická majorita. Do funkce generálního ředitele byl jmenován Ing. Jindřich Arabasz.

 

Výroba pro firmu Dürkopp Adler neustále rostla a začínaly se montovat kompletní stroje řady 270. V průběhu roku 1997 se stala společnost Dürkopp Adler AG majoritním akcionářem Minervy Boskovice, a.s. s 69,14 % vlastněných akcií, jejichž výraznou část odkoupila od firmy IMCA. MINERVA BOSKOVICE, a.s. se tímto propojením stává jedním z členů skupiny firem Dürkopp Adler AG. MINERVA znovu obnovila svoje prodejní oddělení a zrušila firmu Minerva Trading, spol. s r.o. Do vedení společnosti byl jako předseda představenstva jmenován Rolf Bauer (funkce generálního ředitele je zrušena).

 

Byla odprodána provozovna Bosko, modernizována montáž, prášková lakovna, kalírna a nakoupila se řada obráběcích strojů od firmy Dürkopp Adler. Investice v roce 1998 přesahovaly 160 mil. Kč.
Došlo k likvidaci obchodní společnost Global Trading, s.r.o. Majoritní akcionář Dürkopp Adler AG navýšil základní jmění o 29,536 mil. Kč formou upsání nové emise akcií a vlastní tím 83,46 % akcií Minervy Boskovice, a.s. z celkového počtu 312 899 ks akcií. Zahájila se montáž strojů řady 767, jejichž výroba během dvou let přesáhla hranici 6 000 kusů.

 

V únoru 1999 vystřídal pana R. Bauera ve funkci předsedy představenstva Ing. Pukl. Začal se zavádět informační systém SAP R/3, pokračovaly převody výrob a montáží dalších strojů od DA (typů 069 a 269) a byla zahájena výroba prvních strojů z řady Typos II. Byla zrušena obchodní značka MINERVA. Typos II a stroje Typos I byly od roku 1999 uváděny na trh pod německou značkou Dürkopp Adler.

 

 

Lakování základních desek

 

 


 

V roce 2000 nastoupil do funkce předsedy představenstva Ing. Miroslav Ošťádal. Dokončily se převody výrob dalších strojů z DA (204, 205, 275, 381, 382, 697 a 768). Obrat překročil 1 miliardu korun. MINERVA BOSKOVICE, a.s. se umístila na 15. místě v soutěži „Exportér roku“ vyhlášené Hospodářskou komorou ČR. Proběhla úspěšně certifikace jakosti dle mezinárodní normy EN ISO 9001:1994, kterou prováděla firma BVQI. 

 

Pokračovaly práce na modernizaci závodu, byl upraven sklad hotových výrobků, balírna a expedice a dosavadní jednotlivé kanceláře vývojové konstrukce byly sjednoceny do podoby moderní celoplošné kanceláře. V závěru roku byly nainstalovány 3 pracovní stanice s CAD systémem CATIA, čímž byly vytvořeny předpoklady účinné spolupráce ve vývoji průmyslových šicích strojů mezi společnostmi Dürkopp Adler AG a MINERVA BOSKOVICE, a.s.

 

 

Využití programu Catia ve vývojové konstrukci

 

 


 

V roce 2001 dosahuje společnost obratu 1 194 mil. Kč, téměř stejně vysokého jako v roce 2000 a zaměstnává 1106 pracovníků. Léta 2000 - 2001 patří z hlediska obratu a zaměstnanosti k nejlepším v novodobé historii. Ročně se vyrábí přes 24 tisíc strojů, z toho přes 20 tisíc pro firmu Dürkopp Adler a přes 3 000 obuvnických strojů. Byl dokončen vývoj šicích strojů řady Typos II a začíná se plánovat vývoj nové řady M–Type. 

 

V roce 2002 došlo k přesunu montáže strojů 271 do nového závodu DARO v koncernu Dürkopp Adler AG v Rumunsku. Byla dokončena rekonstrukce galvanovny.

 

 

Galvanická linka

 

 


 

V tomto roce došlo k poklesu výroby, který pokračuje i v následujících třech letech. V roce 2003 nastoupil do funkce předsedy představenstva Alfred Wadle s cílem zvýšit prodej obuvnických strojů a posílit klíčové kompetence Minervy Boskovice. Byl reorganizován obchodní úsek, klíčovými kompetencemi se stává vývoj, obrobna šedé litiny s lakovnou a montáž. Vyčlenila se lisovna a výroba nářadí, které převzala v závěru roku 2004 firma H&P POLY-TECH, s.r.o. 

 

V roce 2005 byla centralizována a zefektivněna výroba rotačního obrábění. V návaznosti na odprodej tří domů a vrátnice na Sokolské ulici byla rekonstruována stávající budova obchodního úseku a v jeho přízemí byla zřízena nová předváděcí síň, školící místnost, kanceláře personálního úseku, vrátnice a pokladna. V prvním poschodí vedle stávajících kanceláří prodeje a logistiky byly zřízeny kanceláře finanční účtárny a controllingu. 

 

Do sériové výroby bylo zavedeno prvních 8 podtříd nové řady M–Type a to stroje 867. 

 

Dále pokračovaly převody výrob ze společnosti Dürkopp Adler AG Bielefeld, a to zejména obrábění a lakování základních odlitků ze šedé litiny a výroby dílů pro šicí vybavení. Pokles výroby a prodeje však přesto pokračoval. 1. 7. 2005 převzala většinu akcií firmy Dürkopp Adler AG čínská firma ShangGong Europe Holding Corp. GmbH a MINERVA BOSKOVICE, a.s. se stala součástí tohoto mezinárodního uskupení.

 

 

Skladování výrobků v centrálním skladě

 

 


 

V roce 2006 pokračovala rekonstrukce a modernizace závodu s cílem koncentrovat výrobu a uvolnit nepotřebná místa. Byl vybudován nový centrální sklad nakupovaných výrobků a vlastních polotovarů, který sjednotil nakupované materiály a vyráběné díly z meziskladů montáží na jedno místo. Prodej strojů M–Type nachází nové uživatele, dochází k oživení k navyšování obratu a stabilizaci pracovních míst. Do funkce předsedy představenstva nastoupil Ing. František Hrda. Toto oživení pokračovalo i v roce 2007. Počet pracovníků dosáhl 813 pracovníků. Minerva získala dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu na vývoj obuvnických strojů M–Type pro náročné zákazníky, byla inovována řada strojů s klikatým stehem. Mírný růst pokračoval i na začátku roku 2008. Na konci 1. pololetí došlo náhle k propadu výroby a prodejů ve všech segmentech z důvodu celosvětové hospodářské krize, která se plně projevila v roce 2009. Obrat klesl pod 50 %, z podniku odcházejí všichni pracovníci s pracovní smlouvou na dobu určitou a počet pracovníků byl zredukován pod 500. Byla přijata tvrdá úsporná opatření a jen díky nim a finanční pomoci mateřské firmy se podařilo tuto krizi překonat.

 

 

Montážní linka průmyslových šicích strojů

 

 


 

Krizi však nezvládla společnost H&P POLY-TECH, s.r.o. Na společnost byl vyhlášen konkurz a MINERVA přebrala zpět část jejich činností. V závěru roku mimořádná valná hromada schválila navýšení základního kapitálu společnosti o 100 mil. Kč, které bylo realizováno započtením pohledávek firmy Dürkopp Adler za společnost MINERVA BOSKOVICE, a.s. 

 

Po krizovém roce 2009, ze kterého MINERVA vyšla se značnou ztrátou, docházelo postupně ke zlepšování hospodářské situace. Rok 2010 se již vyznačoval nárůstem objemu výroby a s tím spojeným nárůstem pracovníků. Výroba je během půl roku zdvojnásobena. Současně došlo systematickou prací technického týmu ke snížení vnitropodnikových nákladů a zvýšení produktivity práce. 

 

Rok 2011 navazuje na pozitivní trend uplynulého roku. Předpokládá se vyrobit téměř 16 500 strojů a tím vyhovět konkrétním požadavkům zákazníků. MINERVA v rámci koncernu Dürkopp Adler je největší výrobní podnik s klíčovou výrobní kompetencí k montáži, obrábění odlitků a lakování. Šicí stroje vyráběné v MINERVĚ jsou používány u firem renomovaných značek (Baťa, Adidas, RIEKER, GABOR, RICOSTA, MEINDL, Högl, ARA, LLOYD, ...) k výrobě jejich výrobků.

 

 

 

Celkový pohled na areál závodu v r. 2011